Nowe badania nad czaszkÄ? Mussaurus

Wszystko o największych zwierzętach, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi - "gadzich stopach"
Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Nowe badania nad czaszkÄ? Mussaurus

Post autor: Sebastian »

TrochÄ? ko??lawe t??umaczenie news-u (podkre??lonych fragment??w nie rozumia??em):
W skr??cie:
Budowa (anatomia) czaszki Mussaurus patagonicus (trias, Formacja Laguna Coloradia) zosta??a okre??lona dziÄ?ki opisom wcze??niejszych znalezisk tego dinozaura oraz kilku niedawnych odkryÄ?. Analiza tych materia????w wykaza??a, i?? czaszka Mussasaurus zawiera co najmniej dwie osobiste cechy, dziÄ?ki kt??rym bÄ?dzie go mo??na z pewno??ciÄ? uznaÄ? za samodzielny i wa??ny rodzaj. Pierwsze odnalezione szczÄ?tki nale??a??y do bardzo m??odych osobnik??w, co dodatkowo utudni??o ustalenie przynale??no??ci do danego rodzaju. P????niej, gdy odnaleziono inny szkielet Mussaurus- o wiele wiÄ?kszy i bardziej wykszta??cony, mo??na by??o ju?? dok??adnie go przebadaÄ?.

Budowa czaszki sugeruje, i?? dinozaura tego mo??naby zaklasyfikowaÄ? jako bazalnego zauropodomorfa (np. Thecodontosaurus) lub te?? jako prymitywnego euzauropoda. Wspomniane wcze??niej osobiste cechy Mussaurus to extension of the infratemporal fenestra ventral to the orbit, dorsal and anterior rami of quadratojugal subperpendicular to each other, dorsoventral expansion of dentary at mandibular symphysis, slightly procumbent teeth with broad serrations restricted to the apical region (absent in some teeth).

R????nice te z pewno??ciÄ? pomogÄ? w poznaniu ontogenezy bazalnych zauropodomorf??w, odkrywanych niemal w ka??dym regionie ??wiata.
??r??d??o http://www.dinodata.org

ODPOWIEDZ