Strona 1 z 1

Celofyz byc moze rzeczywiscie nie byl kanibalem

: 26 września 2006, o 11:48
autor: Daniel Madzia
http://news.nationalgeographic.com/news ... osaur.html

P.S: Chodzi o news, dlatego nie dodalem tego do tematu Paleoetologia.

: 26 września 2006, o 12:04
autor: d_m
Prey choice and cannibalistic behaviour in the theropod Coelophysis pisze:Abstract. Direct evidence of prey choice in carnivorous dinosaurs is rare in the fossil record. The most celebrated example pertains to purported stomach contents in the carnivorous dinosaur Coelophysis bauri, which besides revealing prey choice, also points to cannibalistic behaviour as being commonplace (Colbert 1989, 1995). Here, we test this hypothesis by conducting the first comprehensive anatomical and histological examination of the famed Coelophysis ‘cannibals’. The results unequivocally show that the gut contents derive from early crocodylomorphs rather than juveniles of Coelophysis. These findings suggest that this taxon is not cannibalistic and bring into question the commonality of this behaviour among non-avian dinosaurs.
Ciekawe, ??e nasze dyskusje wywo??ujÄ? odkrycia naukowe :wink:

: 26 września 2006, o 12:20
autor: Karol Sabath
Opr??cz kwestii mylnego uznania ko??ci krokodylka za szczÄ?tki celofyziÄ?tka, zacytowany "National Geographic" dodaje:

"It's possible that, during whatever calamity caused the mass deaths at Ghost Ranch, an adult dinosaur may have fallen on top of the remains of a juvenile beast.

If so, their bones could have mingled over the eons and created the mistaken impression that one animal had swallowed the other."

Czyli to, o czym pisa??em w wÄ?tku paleoetologicznym (m??ody celofyz pod starym, a nie w nim).

: 26 września 2006, o 14:56
autor: Dino
Moje wyopciny przet??umaczenia z angielskieg wzbogacone o informacje pana Karola
Do tej pory celofyz uchodzi?? za przyk??ad kanibalizmu w??r??d pewnych grup dinozaur??w miÄ?so??ernych. Jednak okazuje siÄ?, ??e teoria kanibalizmu Coelophysis bauri, kt??ra powsta??a na podstawie skamienia??o??ci doros??ego dinozaura z m??odym "w ??rodku" mo??e byÄ? b??Ä?dna

Na tej skamienia??o??ci widaÄ? doros??ego osobnika i ko??ci m??odego wewnÄ?trz. WidzÄ?c jÄ? pierwszy raz odrzucono teoriÄ?, jakoby dinozaury by??y ??yworodne, gdy?? m??ody dinozaur by?? ju?? dobrze rozwiniÄ?ty, wiÄ?c postawiono na to, ??e doros??e osobniki czasami zjada??y m??odsze.

Po przeprowadzeniu dok??adnych oglÄ?dzin tre??ci jelit, niekt??rzy naukowcy twierdzÄ?, ??e sÄ? to prawdopodobnie ko??ci m??odego krokodyla, a nie celofyza.

Niekt??rzy paleontolodzy za?? uwa??ajÄ?, ??e m??ody dinozaur wcale nie znajdowa?? siÄ? w brzuchu doros??ego, lecz przypadkowo pod nim. Trudno ustaliÄ? czy ko??ci m??odego by??y miÄ?dzy, czy pod ??ebrami, gdy?? skamienia??o??Ä? jest prawie p??aska.

Badania te powinny zmieniÄ? czÄ?sto spotykany poglÄ?d o kanibalizmie celofyz??w.
Nie wiem, czy wszystko poprawnie przet??umaczy??em.

: 26 września 2006, o 16:14
autor: dilong
To znaczy, ??e ten niby m??ody celofyz to krokosdylszczak!!

: 26 września 2006, o 18:06
autor: tmina
Jak dla mnie ta druga hipoteza wydaje siÄ? ma??o prawdopodobna, w jaki spos??b ten "m??odzieniec" znalaz?? siÄ? pod doros??ym osobnikiem i nawet je??li zosta?? by przygnieciony to dlaczego oba celofyze zgine??y ?

: 26 września 2006, o 18:21
autor: pepo13
Mo??e podczas jakiej?? burzy. Zosta??y zmiecione i razem przykryte. Mo??na sie tylko domy??laÄ? :wink:

: 26 września 2006, o 18:39
autor: Karol Sabath
tmina pisze:Jak dla mnie ta druga hipoteza wydaje siÄ? ma??o prawdopodobna, w jaki spos??b ten "m??odzieniec" znalaz?? siÄ? pod doros??ym osobnikiem i nawet je??li zosta?? by przygnieciony to dlaczego oba celofyze zgine??y ?
PamiÄ?tajmy, ??e w Ghost Ranch znaleziono szczÄ?tki ponad TYSIÄ?CA celofyz??w w jednym miejscu. A wiÄ?c szansa, ??e dwa - mniejszy i wiÄ?kszy - przypadkiem bÄ?dÄ? jeden na drugim by??a spora (zresztÄ? nawet na zdjÄ?ciu pokazanym jako ilustracja do zlinkowanego artyku??u widaÄ? dwa doros??e celofyzy tu?? ko??o siebie, normalnie znalezienie nawet jednego szkieletu to rzadko??Ä?).
I chodzi o DWA r????ne osobniki, kt??re wg Colberta mia??y byÄ? kanibalami. Jak wynika z angielskiego tekstu, jeden mia?? w brzuchu szczÄ?tki po??artego krokodylka, a drugi przypadkiem le??a?? na szczÄ?tkach m??odego celofyza. A dlaczego le??a??y w takim zagÄ?szczeniu? Nie wiadomo - mo??e zginÄ???y wok???? ostatniego wodopoju podczas suszy, a mo??e pow??d?? znios??a je na mieliznÄ? - oba przypadki zdarzajÄ? siÄ? dzi?? w przyrodzie.

: 26 września 2006, o 20:20
autor: Dinosaur Man
Ciekawe dlaczego specjali??ci siÄ? tak p????no zorientowali. Mo??e na miejscu warto by??oby zadaÄ? pytanie, jakie jest prawdopodobie??stwo, ??e to ma??y krokodyl i jakie sÄ? podstawy tych rozwa??a??.

: 27 września 2006, o 14:50
autor: Karol Sabath
Dinosaur Man pisze:Ciekawe dlaczego specjali??ci siÄ? tak p????no zorientowali. Mo??e na miejscu warto by??oby zadaÄ? pytanie, jakie jest prawdopodobie??stwo, ??e to ma??y krokodyl i jakie sÄ? podstawy tych rozwa??a??.
Je??eli w jakim?? miejscu jest 1000 osobnik??w jednego gatunku, to mo??na przypuszczaÄ?, ??e i tysiÄ?czny pierwszy te?? do niego nale??y. Podobnie, je??li siÄ? widzi szczÄ?tki m??odego zwierzaka miÄ?dzy ??ebrami doros??ego, i nie jest to zarodek zwiniÄ?ty w k??Ä?bek w tylnej czÄ???ci brzucha, to zapewne zosta?? po??arty. SÄ? to wszystko rozsÄ?dne domys??y. Wystarczy spojrzeÄ? na zdjÄ?cie, ??eby zobaczyÄ?, ??e te nie tak prosto rozstrzygnÄ?Ä?, jak by??o...
A co do rozpoznania krokodylka - trzeba pamiÄ?taÄ?, ??e a) to sÄ? lu??ne kosteczki, wciÄ??? tkwiÄ?ce w skale i tylko czÄ???ciowo odpreparowane, i czÄ???ciowo zas??oniete przez ko??ci celofyza; b) ko??ci d??ugie, ??ebra, krÄ?gi itp. sÄ? bardzo podobne u r????nych zwierzÄ?t; c) m??ode zwierzÄ?ta r????nych gatunk??w sÄ? bardziej do siebie podobne ni?? doros??e; d) w p????nym triasie teropody i krokodyle mia??y za sobÄ? do??Ä? kr??tkÄ? niezale??nÄ? historiÄ? - przodkowie obu grup rozdzielili siÄ? nied??ugo wcze??niej - zapewne na poczÄ?tku triasu, a trias by?? jednym z kr??tszych okres??w. WIÄ?c szkielet ich m??odych by?? wciÄ??? bardzo podobny - wiÄ?c zwa??ywszy na to co napisa??em na poczÄ?tku, nic dziwnego, ??e Colbert zasugerowa?? siÄ? takim kontekstem znaleziska. Ludzie potrafiÄ? pomyliÄ? o wiele mniej podobne zwierzÄ?ta...

: 27 września 2006, o 20:52
autor: Dinosaur Man
DziÄ?kujÄ?. Lecz to nadal tylko rozsypane ko??ci i mo??e nie warto robiÄ? sensacji, tylko poczekaÄ? na niezbity dow??d. Nadal jednak dziwiÄ? siÄ? dogmatycznemu nastawieniu tw??rc??w niekt??rych ksiÄ???ek na tezÄ? celofyza-kanibala. PiszÄ? o tym bez cienia wÄ?tpliwo??ci, wykluczajÄ?c wypadek taki jak choÄ?by ten.