[Artyku??] Wojna zbroje??: Ceratopsy vs. tyranozaury

Dyskusje na temat "strasznych jaszczurów"
Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

[Artyku??] Wojna zbroje??: Ceratopsy vs. tyranozaury

Post autor: dilong »

Ka??dy z nas, nawet laicy znajÄ? s??ynnego t-rexa i triceratopsa, dinozaury, kt??re ??y??y wok??l siebie i walczy??y o przetrwanie, jednak to nie by??a jedyna batalia miÄ?dzy ceratopsami, a tyranozaurami. Ta czÄ???Ä? "Wojny zbroje??" w??r??d dinozaur??w zaczÄ???a siÄ? o wiele wcze??niej ni?? dotÄ?d sÄ?dzono. Pierwsza bitwa zaczÄ???a siÄ? w p????nej Jurze w prowincji Wucaiwan.
Prowincja Wucaiwan, Chiny ok. 160 ma p.n.e - Wtedy dosz??o zapewne do piertwszej konfrontacji miÄ?dzy obiema grupami dinozaur??w. Polem bitwy by??y zaro??la i ma??o zadrzewione paprociowe ??Ä?ki. Na tych terenach ??y?? Yinlong downsi, dinozaur mierzÄ?cy 1,2 metra d??ugo??ci wazÄ?cy 5 kg. Jinlong mia?? papuzi dzi??b, kt??ry idealnie s??u??y?? do wyrywania twardych ro??lin, mia?? te?? i ma??Ä? kryzÄ?, do kt??rej by??y przyczepione miÄ???nie slu??Ä?ce do wzmocnienia si??y szczÄ?k. Posiada?? te?? parÄ? k????w, kt??re mog??y s??u??yÄ? do wykopywania k??Ä?czy lub do walk o samice lub terytorium na gniazdo. Prawdopodobnie mia?? dobry wzrok.
Obrazek
Jinlong m??g?? zyÄ? w ma??ych stadach, dziÄ?ki temu ceratopsy te byly bezpieczniejsze. W ilo??ci si??a. Mia?? on silnie umie??nione ko??czyny dolne, wiÄ?c dinozaur ten byl dobrym biegaczem.
Obrazek
Istnia?? tu r??wnie?? najstarszy dotÄ?d tyranozaur na ??wiecie- Guanlong wucaii. By?? to trzymetrowy drapie??nik, wa??Ä?cy 10x wiecej ni?? jinlong, ma?? on chwytne ko??czyny g??rne zako??czone trzema pazurami. Guanlong by?? zapewnie upierzony oraz ??y?? i polowa?? w parach. Dinozaur ten by?? szybkim i wytrzyma??ym biegaczem.
Obrazek
Guanlong posiada?? grzebie?? na pysku. ozdoba ta jak u dilofozaura by??a krucha i lekka, s??u??y??a zapewne do komunikowania sie z innymi osobnikami, lub do pokaz??w godowych. Obecno??c tej ozdoby sugeruje, ??e pratyranozaur ten nie zabija?? ofiar swymi sczÄ?kami, wiÄ?c zacisk szczÄ?k byl s??aby. Zapewne guanlong atakowa?? i zabija?? swe ofiary pazurami ko??czyn g??rnych, a potem gdy ofiara siÄ? wykrwawia, dobija jÄ? swymi szczÄ?kami.
Obrazek
Jak mog??o wyglÄ?daÄ? takie polowanie? Wyobra?? sobie ??e w paprociowych zaro??lach ??eruje stadko Jinlong??w, parÄ? osobnik??w wypatruje drapie??nik??w, gdy reszta spokojnie skubie paprocie. Nagle na skraju lasu pojawia siÄ? para guanlong??w. Nie atakujÄ? od razu, lecz powoli okrÄ???ajÄ? grupÄ? w poszukiwaniu najs??abszego osobnika. Wypatrzy??y starego samca, ??erujÄ?cego na skraju grupki. Najstarszy z Guanlong??w atakuje, stado ro??lino??erc??w, kt??re w panice rozpierzcha siÄ?, drapie??nik pr??buje oddzielic starego samca od reszty stada. Wtem wyskakuje drugi guanlong i okrÄ???a swÄ? ofiarÄ?, stado ro??lino??erc??w ucieka w po??ochu. Jinlong zostaje otoczony, lecz nie zamierza siÄ? poddaÄ? bez walki. Broni siÄ? za pomocÄ? swych k????w i pokazuje ??e nie jest s??aby. kiedy pierwszy drapie??nik pozoruje atak, drugi okrÄ???a jinlonga. Ceratops traci drugiego guanlonga z oczu i sfustrowany nadal pr??buje odgoniÄ? miÄ?so??erce, nagle ten drugi guanlong atakuje jinlonga z lewej, pazurami przecina sk??rÄ?, miÄ???nie i wnÄ?trzno??ci. Ofiara upada i krwawi. MiÄ?so??ercy podchodzÄ? do zdobyczy i dobijajÄ? jÄ? pazurami i swymi szczÄ?kami, nastÄ?pnie zaczynajÄ? ucztÄ?.
TÄ? rundÄ? wygra??y pratyranozaury, lecz to nie koniec wojny, ona dopiero co siÄ? zaczÄ???a. W dalszej ewolucji obie grupy udoskonalajÄ? sw??j orÄ???. Ceratopsy, majÄ? coraz twardsze i wiÄ?ksze dzioby, pojawiajÄ? siÄ? rogowe guzy bo bokach g??owy, ko??czyny dolne wyd??u??ajÄ? siÄ?.
Tyranozaury tracÄ? ozdoby na pyskach na rzecz wiÄ?kszej si??y szczÄ?k, konczyny g??rne zaczynajÄ? powoli karleÄ?.
Druga bitwa stoczona zosta??a we wczesnej kredzie w najdziwniejszym prehistorycznym ekosystemie w historii Ziemii;
Lianing, p????nocno-wschodnie Chiny, 120 ma.
Bitwa ta stoczy??a siÄ? w lesie deszczowym, na jego paprociowym runie ??yjÄ? ceratopsy z rodzaju Psittacosaurus. MajÄ? one od 1,8-2 metr??w d??ugo??ci. MajÄ? po bokach g??owy po jednym guzie, kt??ry s??u??y zapewne do ??atwiejszego przedzierania siÄ? przez gÄ?ste zaro??la. Psitakozaury ??yjÄ? w parach. Pary te razem wychowujÄ? m??ode, ka??dy osobnik posiada grzebie?? z "prapi??r", zapewne jaskrawej barwy, s??u??Ä?cy do ??atwiejszego odnajdywania siÄ? w ciemno??ciach lasu.
Obrazek
W Liaonong ??yje te?? i Dilong paradoxus. Mierzy?? on 1,6 metra d??ugo??ci i 0,7 m wysoko??ci. Wa??y?? prawdopodobnie ok. 30 kg. By?? on o 2 razy mniejszy od guanlonga, lecz zacisk szczÄ?k by?? wiÄ?kszy. Ko??czyny zmala??y nieznacznie, poniewa?? dilong zabija?? swe ofiary szczÄ?kami ni?? pazurami. By?? on szybkim drapie??cÄ?, polujÄ?cym tez w parach.
Obrazek
Tyranozaur ten podczas ??ow??w u??ywa?? wÄ?chu i r??wnie dobrego wzroku.
Obrazek
Jak mog??a wyglÄ?daÄ? kolejna batalia? Wr??Ä?my do Liaoning.
U podn????a wielkiego dzrewa nad rzekÄ?, para psitakozaur??w opiekuje siÄ? tygodniowymi pisklÄ?tami. M??ode jeszcze nie znajÄ? niebezpieczenstw tego ??wiata, lecz rodzice czule i troskliwie nimi siÄ? zajmujÄ?. Niestety zza krzak??w para dilong??w wpatruje siÄ? w m??ode psitakozaur??w. Drapie??niki otaczajÄ? stadko i powoli skradajÄ? siÄ? ku ofierze, jednak wiatr nagle zmienia kierunek. Samiec psitakozaura wyczu?? miÄ?so??erc??w, wrzasknÄ??? i ca??e stadko zaczyna uciekaÄ?, dilongi ruszajÄ? w pogo??. Rodzice nagle odwracajÄ? siÄ? i biegnÄ? wprost na drapie??niki. ceratopsy stajÄ? naprzeciw swych wrog??w i zaczynajÄ? ich odstraszaÄ?, krÄ?cÄ?c swymi g??owami, wrzeszcÄ?c i wymajÄ?c barwnymi ogonami. Dilongi pomimo stara?? rodzic??w nie odpuszczajÄ?, nagle jeden z nich ucieka, drugi zostaje i wciÄ?z nie ustÄ?puje. M??ode psitakozaury tymczasem rozpiechrzajÄ? siÄ? na wszystkie strony. Nagle pojawia siÄ? drugi z dilong??w i porywa jedno z m??odych, zaczyna ono g??o??no piszczeÄ?, rodzice od razu ruszajÄ? na pomoc m??odemu. Dilong korzysta z okazji i porywa kolejno m??ode. oba drapie??niki szybko uciekajÄ? przed rozw??cieczonymi rodzicami.
Tymczasem na drugim ko??cu lasu, inna rodzinka Psitakozaur??w ??eruje, po??r??d listowia, ale nie sama.
Ot???? w Liaoning ??y??y jeszcze inne ceratopsy, np: Liaoceratops yanzigouensis. By?? to metrowej d??ugo??ci ma??y marginocefal o wys. 30 cm i wadze 30 kg. By?? to ro??lino??erca, ktory ??ywi?? siÄ? bardzo niskÄ? ro??linno??ciÄ?. ??y?? on prawdopodobnie w wiÄ?kszych stadkach, obok innych dinozaur??w. Mia??y on dobry wzrok i prawdopodobnie wÄ?ch.
Obrazek
Mia?? te?? utworzony kolnierz, na kt??rych by??y ju?? guzy.
Obrazek
Liaoceratpsy, ??erowa??y w??a??nie tu?? przy rodzince. ParÄ? osobnik??w sta??o na czatach poruszone nag??ym ruchem, potem okaza??o siÄ?, ??e to tylko Jeholornis szukajÄ?cy patyk??w na gniazdo. Na stadko zza krzak??w patrzy?? dilong. Wypatrzy?? m??odego psitakozaura. ZaczÄ??? powoli sie skradaÄ?, by?? coraz bli??ej stada, a stra??nicy jescze nie wyczuli go. Dilong ju?? siÄ? szykowa?? do ataku, gdy nagle wiatr zmieni?? kierunek. Liaoceratops poczu?? zapach drapie??nika i zaalarmowa?? stado. Liaoceratopsy bieg??y w panice, tymczasem ostrze??ona rodzina psitakozaur??w uchodzi w gÄ?stsze zaro??la. MiÄ?so??erca zaatakowa??, niestety z powodu liaoceratops??w nie m??gl dopa??Ä? upatrzonej ofiary, kt??ra gdzie?? znik??a. Dilong szybko odszed??, szukajÄ?c innej zdobyczy.
Strategia ta zagwarantowa??a zwyciÄ?stwo ceratopsom, lecz tyranozaury nie zamierza??y siÄ? tak ??atwo siÄ? poddaÄ?. W ciÄ?gu ewolucji, tyranozaury zaczÄ???y rosnÄ?Ä?, jednak??e ko??czyny przednie zaczÄ???y karleÄ?, trzeci palec ca??kowicie znik??, ale za to szczÄ?ki siÄ? wyd??u??y??y, wzmocni??y swÄ? si??Ä?, stajÄ?c siÄ? gro??nÄ? broniÄ?. Przez ten czas ceratopsy podzieli??y sie na dwie rodziny: szybkich, dwuno??nych i zwinnych leptoceratops??w i na ociÄ???a??e oraz uzbrojone w guzy, mocne dzioby i k??y protoceratopsy. Zmieni??o siÄ? te?? pole bitwy. ZaczÄ???a sie nowa era wojny zbroje??.
Kolejna czÄ???c ju?? za chwilÄ?.
Ostatnio zmieniony 4 maja 2007, o 11:25 przez dilong, łącznie zmieniany 5 razy.
Geologia UW

d_m

Post autor: d_m »

Musisz popracowaÄ? nad stylem, szczeg??lnie ra??Ä?: "nawet laicy zna" i "drugi guanlong i okrÄ???ajÄ?".

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Narazie to szkic, ale najpierw uko??cz prace, potem zacznÄ? dawaÄ? poprawki.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

Jest trochÄ? liter??wek i b??Ä?d??w interpunkcyjnych, ale artyku?? zapowiada siÄ? bardzo dobrze. PodobajÄ? mi siÄ? te kr??tkie opowiadania, pozwalajÄ?ce wyobraziÄ? sobie przebieg sytuacji. Kiedy?? napisa??em podobne opowiadanie (uznane przez PawfuniÄ? za "zbyt krwawe"), gdy rozwa??ali??my, czy troodony polowa??y w grupach i uwa??am, ??e jest to bardzo fajna, przystÄ?pna i pobudzajÄ?ca wyobra??niÄ? metoda na poszerzanie wiedzy o dinozaurach.
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

d_m

Post autor: d_m »

Xyphactinus pisze:[...]gdy rozwa??ali??my, czy troodony polowa??y w grupach[...]
Tak mi siÄ? skojarzy??o - ostatnio na DML kto?? cytowa?? pracÄ?, kt??ra podwa??a stadny tryb ??ycia deinonycha :shock:

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

W??a??nie dopisa??em ostatni fragment walki w Lioaoning. Teraz czeka mnie huk roboty z tym artyku??em i proszÄ? Was o pomoc, dokladnie chodzi mi o rodzaje, wymiary i szkieletu, albo czaszki. ChÄ?tnych proszÄ? o przekazanie tych informacji na PW.
Geologia UW

ODPOWIEDZ