Wymarcie dinozaurów - Koniec Dynastii

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z pasjonującym światem dinozaurów, tutaj znajdziesz pomoc.
rys. K. Dupuis
Dawids
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 13
Rejestracja: 25 kwietnia 2006, o 17:08
Kontakt:

Wymarcie dinozaurów - Koniec Dynastii

Post autor: Dawids »

Interia pisze:W Świecie nauki pojawiły się wątpliwości, które stawiają pod znakiem zapytania teorię o tym, że dinozaury wyginęły z powodu uderzenia asteroidy ok. 65 mln lat temu. Czy nowa teoria wywoła burzę w świecie nauki?


Dotychczas uznawano za najbardziej prawdopodobną teorię, która mówi, iż dinozaury wyginęły w wyniku uderzenia asteroidy w rejonie meksykańskiego półwyspu Jukatan. Grupa naukowców pod przewodnictwem Gerty Keller z Uniwersytetu Princeton, przedstawiła jednak inną teorię.

Zgodnie z tą teorią, do wyginięcia dinozaurów doszło około 300 tys. lat po upadku tej asteroidy. Ponieważ rewelacje prof. Keller wywołały liczne spory i zarzuty o błędy w pomiarach, grupa naukowców z Princeton przeprowadziła dodatkowe badania.

Jeśli naukowcy mają rację, oznacza to, że na Ziemię spadły w stosunkowo krótkim odstępie czasu dwa potężne skalne odłamki. Niestety miejsce uderzenia drugiej asteroidy nie jest znane.

Teoria prof. Keller to potężny wstrząs dla obecnego stanu wiedzy paleontologii. Czy w jego wyniku wyginą rychło zwolennicy obecnej teorii, czas pokaże.
Dosyć ciekawe, aż dwa meteory uderzyły w ziemie :)

strona o dinozaurach pisze:Jak wyginęły dinozaury?

Nie wiemy, kiedy dokładnie pojawiły się pierwsze dinozaury. Najstarsze znaleziska pochodzą z okresu między 200, a 220 milionów lat temu. Według znalezisk możemy stwierdzić, że dinozaury żyły na wszystkich siedmiu kontynentach- nawet na Antarktydzie.

Wyjaśnienie powodów wyginięcia dinozaurów stwarza wiele problemów. Do dzisiaj właściwie nie wiadomo, co takiego stało się, że wymarły te wielkie gady lądowe. Pytanie jest tym bardziej zasadne, że nie pozostawiły po sobie żadnych potomków, podobnie jak pterozaury i gady morskie. Zasadnicza jednak różnica między tymi trzema grupami jest taka, że tylko dinozaury były tak zróżnicowane. Czy to możliwe, aby tak dobrze zapowiadający się szczep gadów poniósł całkowitą katastrofę po osiągnięciu sukcesu nie mającego równych w historii życia na Ziemi? Tak, jak widać jest to nie tylko możliwe- to stało się około 66 milionów lat temu.

Paleontolodzy do dzisiaj szukajÄ? sprawc??w tej wielkiej tragedii dinozaur??w. MajÄ? nawet listÄ? kilku podejrzanych, ale udowodnienie im winy mo??e potrwaÄ? jeszcze wiele, wiele lat. Na tej li??cie jedno z pierwszych miejsc zajmujÄ?... same dinozaury. Przypuszcza siÄ? bowiem, ??e tak szybki i intensywny proces r????nicowania i rozwoju dinozaur??w spowodowa?? nie mniej szybkie wyczerpywanie siÄ? tzw. potencja??u biologicznego. Efektem tego by??a degeneracja (os??abienie) gatunk??w, kt??re nie mog??y ju?? przystosowaÄ? siÄ? do nowych warunk??w ??ycia, jakie powsta??y na Ziemi pod koniec ery mezozoicznej.

Innym znaczÄ?cym podejrzanym jest wzmo??ona aktywno??Ä? wulkan??w w ko??czÄ?cym erÄ? mezozoicznÄ? okresie kredowym. W rezultacie ich wybuch??w w atmosferze pojawi?? siÄ? kwas solny HCl, kt??ry podczas reakcji chemicznych zamieni?? siÄ? w chlor. Ten z kolei zniszczy?? warstwÄ? ozonu, co doprowadzi??o do utworzenia siÄ? tzw. dziury ozonowej. Mo??liwe jednak, ??e oddzia??ywanie wybuch??w mia??o inny charakter.

Ich wybuchom towarzyszy??o wydzielanie do atmosfery znacznych ilo??ci dwutlenku wÄ?gla CO2. Spowodowa??o to powstanie "efektu cieplarnianego" oraz znaczny wzrost temperatury powietrza, z czym nie mog??y sobie poradziÄ? dinozaury nie majÄ?ce sprawnych mechanizm??w utrzymania sta??ej temperatury cia??a.

WinÄ? za wyginiÄ?cie dinozaur??w przypisuje siÄ? r??wnie?? procesom geologicznym, jakie zachodzi??y pod koniec ery mezozoicznej. Rozchodzeniu siÄ? kontynent??w towarzyszy??o podnoszenie siÄ? poziomu ocean??w oraz zalewanie wielkich obszar??w lÄ?d??w- przede wszystkim nadbrze??nych nizin, kt??re zawsze by??y bardzo licznie zamieszkiwane przez dinozaury. Powsta??o wiele lokalnych m??rz oddzielajÄ?cych niewielkie, izolowane fragmenty lÄ?d??w. W tych warunkach dinozaury nie mia??y mo??liwo??ci do dalszej ewolucji.

PrzyczynÄ? wymierania dinozaur??w mog??a byÄ? te??... bujna szata ro??linna. A?? do poczÄ?tku kredy we florze dominowa??y ro??liny o delikatnych tkankach, z kt??rymi dinozaury ro??lino??erne dobrze sobie radzi??y. Ale w kredzie rozpoczÄ??? siÄ? rozw??j nowoczesnej, wsp????czesnej szaty ro??linnej. Bardzo licznie pojawi??y siÄ? ro??liny kwiatowe: drzewa, krzewy i ro??liny zielne. Ich twarde tkanki- przede wszystkim li??cie- by??y ju?? niedostÄ?pne dla dinozaur??w, kt??re nie mog??y ich strawiÄ?. Wymieranie gatunk??w ro??lino??ernych oczywi??cie musia??o pociÄ?gnÄ?Ä? za sobÄ? (i pociÄ?gnÄ???o) zag??adÄ? dinozaur??w drapie??nych.

WinÄ? za katastrofÄ? kopalnych gad??w lÄ?dowych obarcza siÄ? r??wnie?? ??yjÄ?ce w ich cieniu ssaki. Co prawda by??y one przez ca??Ä? erÄ? mezozoicznÄ? niewielkimi i nielicznie wystÄ?pujÄ?cymi zwierzÄ?tami, ale w miarÄ? up??ywu czasu ich znaczenie ros??o. Nie stanowi??y bezpo??rednio zagro??enia, ale poniewa?? czÄ???Ä? z nich by??a ro??lino??erna, stanowi??y dla wielkich gad??w konkurencjÄ?. SytuacjÄ? tych ostatnich pogarsza?? dodatkowo fakt, i?? jako wielkie zwierzÄ?ta musia??y ??yÄ? w du??ym rozproszeniu. Tylko w??wczas mog??y na znacznym, zajmowanym przez siebie obszarze, znale??Ä? odpowiedniÄ? ilo??Ä? po??ywienia. Gdy zaczÄ???y pojawiaÄ? siÄ? i dominowaÄ? ro??liny kwiatowe, ssaki by??y lepiej przystosowane do wykorzystywania tego rodzaju pokarmu i dlatego mog??y przetrwaÄ?. One r??wnie??, dziÄ?ki swojej sta??ocieplno??ci by??y mniej wra??liwe na zmiany czynnik??w atmosferycznych i to dawa??o im r??wnie?? wielkÄ? przewagÄ? nad dinozaurami. Konkurowanie o pokarm to nie jedyny spos??b, w jaki ssaki mog??y wp??ywaÄ? na liczebno??Ä? kopalnych gad??w lÄ?dowych.

W grÄ? wchodzi r??wnie?? ich drapie??nictwo oraz wszystko??erno??Ä?. Oczywi??cie trudno sobie wyobraziÄ?, aby niewielkie ssaki drapie??ne polowa??y na kilkudziesiÄ?cio- lub kilkusetkrotnie wiÄ?ksze od siebie dinozaury. Je??eli jednak przyjmiemy, ??e niekt??re z nich plÄ?drowa??y znalezione przez siebie gniazda gad??w i zjada??y ich jaja, to w??wczas nasze rozumowanie nabierze sensu. Nie by??by to wyjÄ?tek- podobnie zawleczone na NowÄ? ZelandiÄ? szczury wytÄ?pi??y wiele gatunk??w ptak??w, kt??re zak??ada??y gniazda na ziemi.

Wszystkie wymienione dotychczas przyczyny zag??ady dinozaur??w ??Ä?czy jedna cecha: zar??wno zar??wno zjawiska klimatyczne i geologiczne oraz konkurencja ze strony innych grup zwierzÄ?t i nieprzystosowanie do zachodzÄ?cych zmian sÄ? czynnikami ziemskimi, powsta??ymi na Ziemi i na Ziemi oddzia??ywujÄ?cymi. Ogrom katastrofy sprawia jednak, ??e przyczyn tragedii szuka siÄ? r??wnie?? poza ZiemiÄ?. Niekt??rzy usi??ujÄ? dopatrzyÄ? siÄ? zwiÄ?zku z okresowo- co 26 milion??w lat- pojawiajÄ?cymi siÄ? w pobli??u naszej planety gwiazdami. Nie by??a to chyba prawdziwa przyczyna, bowiem katastrofa kosmiczna musia??aby doprowadziÄ? do ca??kowitej zag??ady ??ycia i rozpoczÄ?cia ca??ej jego ewolucji na nowo. Mo??liwe jednak, ??e mniejsza kolizja kosmiczna spowodowa??a warunki, kt??rych nie mog??y prze??yÄ? dinozaury. Okazuje siÄ? bowiem, ??e przed 66 milionami lat na ZiemiÄ?, w pobli??u meksyka??skiego p????wyspu Jukatan, spad?? lecÄ?cy z prÄ?dko??ciÄ? 100 000 km/godz. wielki meteoryt o ??rednicy 10 km.

Jego upadek wywo??a?? trzÄ?sienia ziemi, burze i wielkie fale oceaniczne. Si??a eksplozji by??a znacznie wiÄ?ksza od wybuchu kilkudziesiÄ?ciu bomb atomowych. Podczas tej katastrofy wzbi??y siÄ? w powietrze wielkie masy py??u. Te z kolei spowi??y ZiemiÄ? ca??unem chmur, przez kt??re nie dociera??y ju?? do jej powierzchni promienie s??oneczne. Klimat siÄ? och??odzi??, po raz pierwszy w niekt??rych rejonach spad?? ??nieg, wymar??o wiele ro??lin stanowiÄ?cych pokarm dinozaur??w. Tego nie mog??y one ju?? prze??yÄ?.

Niska temperatura, ??nieg i g????d stopniowo doprowadzi??y te wielkie gady do ca??kowitej zag??ady. Sta??o siÄ? tak miÄ?dzy innymi i dlatego, ??e w czasie swojej d??ugiej ewolucji dinozaury wyczerpa??y dane im przez naturÄ? zdolno??ci przystosowywania siÄ? do warunk??w ??rodowiskowych. By??a to cena, straszna cena za wiele milion??w lat panowania i sukcesu ewolucyjnego.

Wymienione wy??ej przyczyny nie wyczerpujÄ? d??ugiej listy winnych zag??ady dinozaur??w, ale jedynie te mogÄ? byÄ? powa??nie brane pod uwagÄ?. Nie jest wykluczone, ??e oddzia??ywa?? nie jeden, ale wiele czynnik??w na raz i dopiero ich suma da??a tak przera??ajÄ?cy efekt. ByÄ? mo??e jednak nigdy nie dowiemy siÄ?, co naprawdÄ? wydarzy??o siÄ? ponad 60 milion??w lat temu.
Du??o ciekawych fakt??w
1 UPADEK METEORYTU
Naukowcy odkryli warstwÄ? ska?? sprzed
65 milion??w lat,kt??ra zawiera??a du??e
ilo??ci irydu.Pierwiastek ten spotyka siÄ? stosunkowo
rzadko na Ziemi,ale za to bardzo czÄ?sto wystÄ?puje
on w meteorytach.
2 ZACIEMNIENIE S?O??CA
Py??, kt??ry wzbi?? siÄ? w atmosferÄ? po uderzeniu
meteorytu,zas??oni?? S??o??ce na d??ugie
lata. Poniewa?? bez ??wiat??a s??onecznego
nie mog??y rosnÄ?Ä? ro??liny,zwierzÄ?ta ro??lino??erne
musia??y wyginÄ?Ä? z g??odu. R??wnocze??nie wiele
zwierzÄ?t zamarz??o.


3 FALA UPA???W
Po opadniÄ?ciu py??u,para wodna powsta??a wskutek
upadku meteorytu,zatrzyma??a promienie
s??oneczne,co spowodowa??oby bardzo silne ogrzanie
powierzchni Ziemi (efekt cieplarniany).Znaczna
ilo??Ä? zwierzÄ?t wymar??a ,nie mogÄ?c znie??Ä? upa??u.

Tak wiÄ?c ??ycie Dinozaur??w, jak i ich tajemnicza ??mierÄ? nie jest nam do ko??ca znana.
A teraz co?? od siebie:
Spotka??em siÄ? jeszcze z takimi hipotezami:
"Mo??e dinozaury by??y g??upie? Gdyby to by??o prawdÄ?, dlaczego istnia??y tak d??ugo"
Mo??e dinozaury by??y za wielkie, ale ma??e te?? wygine??y"
Ja sÄ?dze, ??e wszystkie powy??ej wymienione przyczyny, jako?? wp??yne??y na istnienie dinozar????w... Niestety ??ycia im ju?? nie zwr??cimy :( ...

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Re: Koniec Dynastii

Post autor: Mixs »

Dawids pisze:
Interia pisze:W ??wiecie nauki pojawi??y siÄ? wÄ?tpliwo??ci, kt??re stawiajÄ? pod znakiem zapytania teoriÄ? o tym, ??e dinozaury wyginÄ???y z powodu uderzenia asteroidy ok. 65 mln lat temu. Czy nowa teoria wywo??a burzÄ? w ??wiecie nauki?


Dotychczas uznawano za najbardziej prawdopodobnÄ? teoriÄ?, kt??ra m??wi, i?? dinozaury wyginÄ???y w wyniku uderzenia asteroidy w rejonie meksyka??skiego p????wyspu Jukatan. Grupa naukowc??w pod przewodnictwem Gerty Keller z Uniwersytetu Princeton, przedstawi??a jednak innÄ? teoriÄ?.

Zgodnie z tÄ? teoriÄ?, do wyginiÄ?cia dinozaur??w dosz??o oko??o 300 tys. lat po upadku tej asteroidy. Poniewa?? rewelacje prof. Keller wywo??a??y liczne spory i zarzuty o b??Ä?dy w pomiarach, grupa naukowc??w z Princeton przeprowadzi??a dodatkowe badania.

Je??li naukowcy majÄ? racjÄ?, oznacza to, ??e na ZiemiÄ? spad??y w stosunkowo kr??tkim odstÄ?pie czasu dwa potÄ???ne skalne od??amki. Niestety miejsce uderzenia drugiej asteroidy nie jest znane.

Teoria prof. Keller to potÄ???ny wstrzÄ?s dla obecnego stanu wiedzy paleontologii. Czy w jego wyniku wyginÄ? rych??o zwolennicy obecnej teorii, czas poka??e.
Je??li kto?? jest zainteresowany tezami pani Keller - s??u??Ä? linkiem:

http://geoweb.princeton.edu/people/facu ... xulub.html

Dyskusja wywo??ana jej rewelacjami:

http://geoweb.princeton.edu/people/facu ... ebate.html
Dawids pisze:Niestety ??ycia im ju?? nie zwr??cimy :( ...
Sp??jrz na to z innej strony - gdyby ??y??y do dzi??, niewykluczone, ??e byli??my co najwy??ej czym?? podobnym do szczura... WiÄ?c mo??e nie ma czego ??a??owaÄ?...

EDIT - Ups, przepraszam - zaraz kto?? zwr??ci mi uwagÄ?, ??e przecie?? czÄ???Ä? z nich ??yje do dzi??...
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
Dakosaurus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 453
Rejestracja: 14 marca 2006, o 14:44
Lokalizacja: Małopolska
Kontakt:

Post autor: Dakosaurus »

W jakim?? programie m??wili ??e drugi spad?? w indiach.

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

Dacosaurus pisze:W jakim?? programie muwili ??e drugi spad?? w indiach.
Pewnie w programie "When dinosaurs roamed America" (u nas chyba "WÄ?dr??wki dinozaur??w), puszczanym swego czasu na Discovery - w ka??dym razie ja kojarzÄ?, ??e kto?? co?? podobnego tam m??wi??.

I rzeczywi??cie, okazuje siÄ?, ??e na dnie Morza Arabskiego niedaleko Bombaju znaleziono tzw. Shiva Crater. Niekt??rzy uwa??ajÄ? go za przyczynÄ? wzmo??onej aktywno??ci wulkanicznej w Indiach 65 mln lat temu.

http://astrobio.net/news/modules.php?op ... =0&thold=0

http://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous ... ccan_traps

Krater??w jest zresztÄ?, jak siÄ? okazuje, jeszcze wiÄ?cej:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous ... pact_event
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
tmina
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 125
Rejestracja: 6 kwietnia 2006, o 16:50

Post autor: tmina »

Ja oglÄ?da??em film gdzie m??wili o 5 meteorytach kt??re uderzy??y w ziemie z czego dwa z nich mia??y ??rednice 10 km.
:D
MAKRELUS

Awatar użytkownika
Timi
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 165
Rejestracja: 24 kwietnia 2006, o 17:42
Imię i nazwisko: Tomasz Rutkowski
Lokalizacja: Bełchatów

Post autor: Timi »

O 5 to ja wiem ale mniejszych kt??re uderzy??y w okresie istnenia jeszcze megafauny. ale nie przyczyni??y siÄ? one zbytnio do samego wyginiÄ?cia megafauny, poza tym pamietajmy ??e na ziemie spadlo wiele meteoryt??w, lecz w innych okresach, a je??eli jeden z nich spad?? w okresie wielkiego wymierania czy innych wa??niejszych wydarze?? wtedy o tym meteorycie robi siÄ? g??osno.
http://www.stellar-pictures.pl
http://www.tomaszrutkowski.pl
http://pl.youtube.com/watch?v=43unDWTfkds SAVE OUR RAINFORESTS
"Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy." Poznaj całą prawdę... http://www.timiworld.fora.pl

Awatar użytkownika
Dakosaurus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 453
Rejestracja: 14 marca 2006, o 14:44
Lokalizacja: Małopolska
Kontakt:

Post autor: Dakosaurus »

Tak to by??o w ,,WÄ?dr??wkach Dinozaur??w''.

Awatar użytkownika
Pawfunia
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 180
Rejestracja: 15 marca 2006, o 16:04
Lokalizacja: Przemysl,Podkarpacie
Kontakt:

Post autor: Pawfunia »

W National Geographic ostatnio pisali ze ssaki wygraly potyczke z wielkimi ptakami za pomoca... tlenu! 65 mlt bylo go okolo 14%-18% a 40 mln 23% a akurat wtedy pojawil sie gigant Indrikoterium!!

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Re: Koniec Dynastii

Post autor: Mixs »

WracajÄ?c jeszcze do pani Keller - widzÄ?, ??e nadal trwa przy swoim zdaniu:

http://dml.cmnh.org/2005May/msg00491.html

Przypomnia??o mi siÄ? te??, ??e w "?šwiecie Nauki" z lipca 2005 r. (konkretnie w Panoramie, str. 14-15) by?? kr??tki artyku?? po??wiÄ?cony jej tezom i dyskusji z nimi zwiÄ?zanej. Wie kto?? mo??e, jak ten sp??r siÄ? dalej rozwija?
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
Kubrys
Kambryjski trylobit
Kambryjski trylobit
Posty: 33
Rejestracja: 6 lipca 2006, o 09:05
Lokalizacja: ][_, ([]) ][_,

Post autor: Kubrys »

WITAM!!!

HJak to siÄ? sta??, ??e ssaki przetrwa??y, a dinozaury nie - przeciezx niektore dinozaury byly malutkie - np. kompsognat

i DLACZEGO NIEKT??RE RO??LINY WYMAR??Y A INNE NIE??

Pozdrawiam, czekjaÄ?c na odpowied??! :mrgreen:
KubRY?ĹĄ
[b][i]][_, ([]) ][_,[/i][/b]

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

To proste- nawet, je??eli niekt??re z dinozaur??w, takie jak kompsognat, by??y ma??e, to ??yjÄ?ce w??wczas ssaki i ptaki by??y znacznie mniejsze, np. wiekszo??Ä? ssak??w by??a wielko??ci dzisiejszego szczura. Zag??ada objÄ???a, je??li siÄ? nie mylÄ?, wszystkie zwierzÄ?ta wiÄ?ksze od dzisiejszych wiewi??rek. Ma??e ssaki i ptaki przetrwa??y, by potem wyowoluowaÄ? w wieksze formy. Nie jestem do ko??ca pewny tego, co piszÄ?, dlatego proszÄ? znawcÄ? o korektÄ?.....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

Kubrys pisze:WITAM!!!

HJak to siÄ? sta??, ??e ssaki przetrwa??y, a dinozaury nie - przeciezx niektore dinozaury byly malutkie - np. kompsognat
W kwestii formalnej - czÄ???Ä? dinozaur??w z kladu Neornithes przetrwa??a, a z drugiej strony niema??a czÄ???Ä? ssak??w (g????wnie nale??Ä?cych do torbaczy i multituberkulat??w) w??wczas wyginÄ???a; wiÄ?c to twierdzenie jest du??ym uog??lnieniem. (Nie wspominajÄ?c o tym, ??e wspomniany kompsognat wymar?? jakie?? 80 mln lat przed wymieraniem na prze??omie kredy i paleogenu...)
Ostatnio zmieniony 6 lipca 2006, o 19:52 przez Mixs, łącznie zmieniany 2 razy.
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

A tak naprawdÄ?, to wed??ug mnie najmniejsze dinozaury nie wyginÄ???y, tylko poprostu zako??czy??y tok ewolucji i sta??y sie ptakami....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

CHESTERAPTOR pisze:A tak naprawdÄ?, to wed??ug mnie najmniejsze dinozaury nie wyginÄ???y, tylko poprostu zako??czy??y tok ewolucji i sta??y sie ptakami....
Tak tylko ??eby doprecyzowaÄ? - nie m??wisz o p????nokredowych ma??ych dinozaurach?
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

M??wiÄ? o dinozaurach takich jak na przyk??ad Sinsauropteryx albo Microraptor.
4 8 15 16 23 42

d_m

Post autor: d_m »

CHESTERAPTOR pisze:A tak naprawdÄ?, to wed??ug mnie najmniejsze dinozaury nie wyginÄ???y, tylko poprostu zako??czy??y tok ewolucji i sta??y sie ptakami....
A ja kompletnie nie rozumiÄ? tego zdania.
1. ??aden z kredowych nieptasich dinozaur??w nie jest przodkiem ptak??w.
2. Przodkami ptak??w byli: bezpo??rednio tylko jeden nieptasi dinozaur, po??rednio - ca??a linia jego przodk??w. To nie tak, ??e wszystkie dinozaury dosta??y skrzyde??.
3. Nie ma gatunk??w ko??czÄ?cych ewolucjÄ?.
CHESTERAPTOR pisze:M??wiÄ? o dinozaurach takich jak na przyk??ad Sinsauropteryx albo Microraptor.
??aden z tych dinozaur??w nie by?? przodkiem ptak??w.

Awatar użytkownika
Daniel Madzia
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 15 marca 2006, o 12:39
Lokalizacja: Třinec, Česká republika
Kontakt:

Post autor: Daniel Madzia »

Mixs pisze:I rzeczywi??cie, okazuje siÄ?, ??e na dnie Morza Arabskiego niedaleko Bombaju znaleziono tzw. Shiva Crater. Niekt??rzy uwa??ajÄ? go za przyczynÄ? wzmo??onej aktywno??ci wulkanicznej w Indiach 65 mln lat temu.
Niemozliwe. Anne-Lise Chenet obalila te teorie swymi badaniami. Udowodnila, ze asteroid "zlecial" na Ziemie "w polowie" wylewow wulkanicznych w Deccan Plateau w Indiach.

patrz. (oczywiscie po czesku :) ) http://www.wildprehistory.org/proc_dino ... ymreli.htm

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

A o tym to nawet nie wiedzia??em... DziÄ?ki za sprostowanie.
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Wymieranie K-T

Post autor: dilong »

Znalaz??em to na www.dinosaurier-web.de
Czy kto?? mo??e to przet??umaczyÄ?:
Dinosaurier-News 2006
Zweiter Meteorit und Vulkanausbr??che sorgten
f??r ein Extremklima in der Kreidezeit.

Vulkanausbr??che, Klimawandel und zwei Meteoriteneinschl?¤ge machten den Dinos den Garaus, sagt ein deutsch-amerikanisches Forscherteam.

Die letzten 400.000 Jahre der Kreidezeit waren eine entsetzliche Zeit: Gewaltige Vulkanausbr??che in Indien, ein schw??les Treibhausklima und der Meteoriteneinschlag im Golf von Mexiko brachten viele Lebewesen in Bedr?¤ngnis, berichtet ein Forscherteam um Gerta Keller von der Princeton University . F??r das Massensterben, bei dem neben den Dinosauriern insgesamt 70 Prozent aller Tierarten verschwanden, sei aber ein zweiter, noch schlimmerer Meteoriteneinschlag verantwortlich gewesen. Keller untersuchte zusammen mit Kollegen von der Universit?¤t Karlsruhe Gesteinsschichten in Texas, die am Ende der Kreidezeit vor etwa 65 Millionen Jahren abgelagert wurden. Den Forschern zufolge zeigen die Sedimente, dass der etwa zehn Kilometer gro??e Meteorit, der den 180 Kilometer gro??en Chicxulub-Krater im Golf von Mexiko hinterlie??, bereits 300.000 Jahre vor dem Ende der Dinosaurier auf der Erde einschlug.

Die neuen Untersuchungen best?¤tigen nach Meinung der Forscher ihre schon vor drei Jahren vertretene These, dass der Chicxulub-Einschlag selbst kein Massensterben verursachte. Das schlie??en sie aus der Untersuchung von Mikrofossilien. Keller zufolge stiegen die Temperaturen am Ende der Kreidezeit an Land um sieben bis acht und im Meer um drei bis vier Grad Celsius. Verantwortlich daf??r seien Treibhausgase gewesen, die zusammen mit gewaltigen Lavamengen in Indien aus der Erde quollen. "Die Temperaturen stiegen sehr schnell an, innerhalb von 20.000 Jahren", sagt Keller. "Dann blieb es etwa 100.000 Jahre warm, aber vor dem Massensterben hatten die Temperaturen wieder normale Werte erreicht." Winzige Meereslebewesen reagierten auf die Erw?¤rmung, indem sie zu Liliputanern wurden und besonders viel Nachwuchs produzierten, berichtet Keller in einem zweiten Vortrag.

Erst sp?¤ter versetzte ein zweiter Meteoriteneinschlag vielen Lebewesen den endg??ltigen Todessto??, so das Forscherteam. "Es gibt Hinweise darauf, dass der Einschlag Indien getroffen hat", sagt Keller. "Dort gibt es einen 500 Kilometer gro??en Krater namens Shiva." Der Forscherin zufolge hinterlie?? erst dieser Einschlag die ber??hmte Iridium-Schicht.

Andere Geologen halten Kellers Deutung der Ereignisse f??r viel zu kompliziert. "Ich glaube, dass man alle Beobachtungen durch ein einziges Ereignis, n?¤mlich den Meteoriteneinschlag im Golf von Mexiko, erkl?¤ren kann", schreibt etwa der Geologe Jan Smit von der Freien Universit?¤t Amsterdam auf seiner Homepage. "Keller zieht es dagegen vor, f??r jedes Ph?¤nomen eine eigene Erkl?¤rung zu liefern." Smit zufolge gibt es keinerlei Hinweis auf zwei Meteoriteneinschl?¤ge kurz nacheinander. Die fraglichen Ablagerungen seien alle durch den Chicxulub-Einschlag entstanden.

Gerte Keller (Universit?¤t von Princeton) et al: Beitrag auf der Jahrestagung der Geological Society of America (Abstract-Band 38, Nr. 7, S. 401)
Geologia UW

Awatar użytkownika
Daniel Madzia
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 15 marca 2006, o 12:39
Lokalizacja: Třinec, Česká republika
Kontakt:

Re: Wymieranie K-T

Post autor: Daniel Madzia »

dilong pisze:Czy kto?? mo??e to przet??umaczyÄ?:
Dinosaurier-News 2006(...)
Juz wczesniej pisalem, ze moja znajomosc niemieckiego konczy sie na "Guten Tag", wiec nie bede probowal. :mrgreen:

Chyba chodzi o to:
http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 192530.htm

Awatar użytkownika
hanys
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1012
Rejestracja: 24 lipca 2008, o 14:37
Lokalizacja: beWYRYhills

koniec kredy

Post autor: hanys »

Czy kreda kończy się z ostatnim gatunkiem amonita czy belemnita (a może czegoś innego)? Nie potrafię tego nigdzie znaleźć.
I czy perm kończy się z ostatnim trylobitem?
Z gĂłry dzieki


Awatar użytkownika
misio
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 220
Rejestracja: 26 czerwca 2006, o 10:31
Lokalizacja: Sopot
Kontakt:

Post autor: misio »

A ja uważam,że (nie bijcie) wymarcie dinozaurów spowodowała planeta Nibiru. :oops:
http://pl.tunele.wikia.com/wiki/Tunele_Wiki - moja własna wiki o serii książek "Tunele" Rodericka Gordona i Briana Williamsa :)

Awatar użytkownika
Przyszły paleontolog
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 267
Rejestracja: 3 lipca 2009, o 16:41
Imię i nazwisko: Tomasz Glowienke
Lokalizacja: Reda

Post autor: Przyszły paleontolog »

misio pisze:A ja uważam,że (nie bijcie) wymarcie dinozaurów spowodowała planeta Nibiru. :oops:
A co to jest takiego ? :|

Awatar użytkownika
hanys
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1012
Rejestracja: 24 lipca 2008, o 14:37
Lokalizacja: beWYRYhills

Post autor: hanys »

Przyszły paleontolog pisze:
misio pisze:A ja uważam,że (nie bijcie) wymarcie dinozaurów spowodowała planeta Nibiru. :oops:
A co to jest takiego ? :|
Niburu

ODPOWIEDZ