Cz??owiek z Flores odrÄ?bnym gatunkiem

Dyskusje na temat ssaków kopalnych.
Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Cz??owiek z Flores odrÄ?bnym gatunkiem

Post autor: Sebastian »

Cz??owiek z Flores odrÄ?bnym gatunkiem

Tr??jwymiarowa rekonstrukcja komputerowa m??zgu Homo floresiensis pozwala sÄ?dziÄ?, ??e osobnicy ci byli odrÄ?bnym gatunkiem ludzi, blisko spokrewnionym z Homo sapiens – informuje najnowszy numer „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Odkrywcy ko??ci sprzed 18 tys. lat w Jaskini Liang Bua na indonezyjskiej wyspie Flores uznali, ??e sÄ? to pozosta??o??ci ca??kiem nowego, nieznanego do tej pory gatunku cz??owiekowatych. Od nazwy wyspy nadali mu odrÄ?bnÄ? nazwÄ? gatunkowÄ? Homo floresiensis.

Kolejne analizy materia??u kostnego z Liang Bua zaowocowa??y jednak sugestiami, ??e cz??owiek z Flores by?? przedstawicielem kar??owatej odmiany ludzi bÄ?d?? osobnikami chorymi na mikrocefaliÄ? (ma??og??owie).

Ostatnio paleoneurolog z Uniwersytetu Stanowego Florydy, Dean Falk i jej wsp????pracownicy, opisali kolejne badania, kt??rych celem by??o ustalenie z wiÄ?kszÄ? pewno??ciÄ?, jak mikrocefalia wp??ywa na kszta??t i wielko??Ä? m??zgu.

Naukowcy ci wykonali szczeg????owe, tr??jwymiarowe obrazy wnÄ?trza puszki m??zgowej – wirtualne „odlewy” wnÄ?trza czaszki 10 ludzi zdrowych i 9 os??b z mikrocefaliÄ?. Stworzyli te?? podobne, wirtualne „odlewy” ludzi kar??owatych i cz??owieka z Flores.

Takie obrazy pozwalajÄ? „obejrzeÄ?” powierzchniÄ? m??zgu – m.in. jego kszta??t, bruzdy i naczynia. Wirtualny „odlew” przedstawia du??e czÄ???ci p??atu czo??owego i inne anatomiczne cechy, zwiÄ?zane z mo??liwo??ciami poznawczymi.

Por??wnanie tr??jwymiarowych obraz??w m??zg??w doprowadzi??o badaczy do wniosku, ??e pod wieloma wzglÄ?dami Hono floresiensis ma wiÄ?cej wsp??lnego z lud??mi zdrowymi ni?? z chorymi na mikrocefaliÄ?. Innymi s??owy, m??zg cz??owieka z Flores jest wyjÄ?tkowy, co mo??e ??wiadczyÄ? o jego gatunkowej odrÄ?bno??ci.

Por??wnanie dw??ch rejon??w p??at??w – czo??owego i skroniowego, jak r??wnie?? tylnych region??w m??zgu ??wiadczy o tym, ??e m??zgu „hobbita” nie dotknÄ???a mikrocefalia. Jednocze??nie jest on zaawansowany w inny spos??b ni?? m??zgi ludzi wsp????czesnych.

M??zg hobbita jest przeciwie??stwem m??zgu mikrocefalicznego – uwa??a Falk. Jej zdaniem powinno to zamknÄ?Ä? dyskusjÄ? na temat ewentualnej choroby osobnika.

KierujÄ?ca pracami uwa??a, ??e czas postawiÄ? inne wa??ne pytania, mianowicie o pochodzenie gatunku, kt??ry ??y?? na wyspach w okresie, gdy – jak sÄ?dzono – jedynym gatunkiem ludzi na Ziemi by?? Homo sapiens. „SkÄ?d siÄ? wziÄ???? Od kogo pochodzi, z kim by?? spokrewniony i co z tego wynika dla naszej wiedzy o ewolucji ludzi?” – pyta badaczka.

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Hmm..czyli jednak historia hbbita sie nie sko??czy??a. Hm..ilu tu jeszcze trzeba roztrzÄ?snÄ?c ??eby uznaÄ? Homo florensis za naszego lub za krewniaka Homo erectusa, ciekawe co jeszcze nas spotka, mo??e druga grupa naukowc??w powie, ??e to neandertalczyk z mikrocefaliÄ?? :|
Geologia UW

KrzysiekLichota
Permski synapsyd
Permski synapsyd
Posty: 669
Rejestracja: 23 lipca 2006, o 09:37
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
Lokalizacja: okolice Poznania

Post autor: KrzysiekLichota »

nowe dane?
Karłowate szkielety znalezione w 2003 roku na indonazyjskiej wyspie Flores należały do przedstawicieli odrębnego gatunku człowiekowatych - pisze antropolog ze Stanów Zjednoczonych na łamach "Journal of Human Evolution".
http://wiadomosci.onet.pl/1888070,16,ho ... ,item.html

ODPOWIEDZ