Zalana kraina naszych przodków

Dyskusje na temat ssaków kopalnych.
Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Zalana kraina naszych przodków

Post autor: Sebastian »

Zalana kraina naszych przodk??w
Brytyjscy naukowcy stworzyli tr??jwymiarowÄ? mapÄ? dna Morza P????nocnego. Jeszcze 13 tysiÄ?cy lat temu ca??y ten obszar by?? lÄ?dem, na kt??rym ??yli ludzie i zwierzÄ?ta. Jednak zasilany topniejÄ?cymi lodowcami Atlantyk zala?? go i oko??o osiem tysiÄ?cy lat temu wybrze??a Morza P????nocnego uzyska??y obecny kszta??t. Naukowcy liczÄ?, ??e pod wodÄ? zachowa??y siÄ? ??lady po ??yjÄ?cych tam niegdy?? ludziach. PotwierdzajÄ? to przypadkowe znaleziska. Na przyk??ad w 1931 rybacki trawler wy??owi?? 40 kilometr??w od brzeg??w Brytanii ko??ciany harpun sprzed 14 tysiÄ?cy lat.

KrzysiekLichota
Permski synapsyd
Permski synapsyd
Posty: 669
Rejestracja: 23 lipca 2006, o 09:37
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
Lokalizacja: okolice Poznania

Post autor: KrzysiekLichota »

No to znale??li AtlantydÄ?. Teraz widzimy, ??e Platon sobie tego nie wymy??li??.

Awatar użytkownika
Krzysztof
Triasowy silezaur
Triasowy silezaur
Posty: 962
Rejestracja: 14 marca 2006, o 15:30
Imię i nazwisko: Krzysztof
Lokalizacja: Bydgoszcz

Post autor: Krzysztof »

WiÄ?cej na temat Atlantydy mo??na poczytaÄ? w necie.

Opis Platona
----------------
AtlantydÄ? jako jedyny opisa?? Platon. Jako swoje ??r??d??o poda?? ustnÄ? tradycjÄ? przechowywanÄ? w ate??skim rodzie Solona, kt??ry mia?? us??yszeÄ? tÄ? historiÄ? od egipskiego kap??ana.

W dialogu Timajos czytamy o wspania??ym kr??lestwie po??o??onym na wyspie wiÄ?kszej od Libii (Afryki) i Azji razem wziÄ?tych, kt??ra znajdowa??a siÄ? za S??upami Heraklesa (Gibraltarem). Kr??lestwo to w??ada??o r??wnie??, jak pisze Platon, okolicznymi krainami i dÄ???y??o do dalszych podboj??w, ale zosta??o powstrzymane przez walecznych przodk??w Ate??czyk??w. Nadszed?? jednak jego niespodziewany kres: przysz??y straszne trzÄ?sienia ziemi i potopy, a wyspa Atlantyda zanurzy??a siÄ? pod powierzchniÄ? morza i zniknÄ???a. Mia??o siÄ? to zdarzyÄ? w IX tysiÄ?cleciu p.n.e.

W innym dialogu (Krytias) Platon opisuje ukszta??towanie terenu, architekturÄ?, ustr??j polityczny i bogactwa Atlantydy. Mia??a to byÄ? ziemia obfitujÄ?ca w drewno, metale szlachetne i diamenty, kt??re wystÄ?powa??y tak powszechnie jak drzewa owocowe, warzywa i zio??a. Wysokie g??ry chroni??y mieszka??c??w przed mro??nymi p????nocnymi wiatrami. Na ??Ä?kach, w??r??d strumieni i jezior pas??y siÄ? ogromne stada oswojonych i dzikich zwierzÄ?t. Wyspa by??a podzielona na dziesiÄ?Ä? prowincji. Ka??dÄ? z nich rzÄ?dzi?? w harmonii i pokoju kr??l.

Podczas podzia??u ??wiata miÄ?dzy bog??w Atlantyda przypad??a Posejdonowi. PragnÄ?c uczyniÄ? AtlantydÄ? bezpiecznÄ? otoczy?? jÄ? koncentrycznymi wa??ami obronnymi i fosami. Atlantydzi (potomkowie Posejdona i kobiety o imieniu Cleito) w oparciu o te fortyfikacje zbudowali wspania??e miasto. Na wzg??rzu postawili kr??lewski pa??ac ze ??wiÄ?tyniÄ? Posejdona w ??rodku. By??a ona otoczona z??otymi murami i wy??o??ona srebrem. W jej wnÄ?trzu znajdowa?? siÄ? z??oty posÄ?g boga powo??Ä?cego rydwanem ciÄ?gniÄ?tym przez sze??Ä? skrzydlatych koni.

W mie??cie znajdowa??y siÄ? liczne ??wiÄ?tynie, tereny wypoczynkowe oraz tor wy??cig??w konnych. Zimne i gorÄ?ce ??r??d??a zasila??y zbiorniki wody pitnej i ??a??nie. W porcie sta??y rzÄ?dy doskonale wyposa??onych, gotowych do rejsu trirem.

Arystoteles, ucze?? Platona, krytycznie podchodzi?? do tych informacji. Podobne stanowisko zajmowali grecki geograf Strabon oraz rzymski przyrodnik Pliniusz, ale inni staro??ytni filozofowie, geografowie i historycy pod wp??ywem szczeg????owo??ci opisu i autorytetu Platona uznawali zazwyczaj historiÄ? o Atlantydzie za prawdziwÄ?.

Wieki hipotez i poszukiwa??
-----------------------------------
Po 1500 roku zaczÄ?to ??Ä?czyÄ? nowooodkryty lÄ?d – AmerykÄ?, z plato??skÄ? AtlantydÄ?. PoglÄ?d ten jako pierwszy wysunÄ??? nadworny astrolog angielskiej kr??lowej El??biety I, John Dee. S??abo??ciÄ? tego poglÄ?du by?? fakt, ??e Ameryka istnia??a, w przeciwie??stwie do zatopionej Atlantydy. W kolejnych wiekach powstawa??y nowe hipotezy. MitycznÄ? wyspÄ? umiejscawiano w r????nych punktach na kuli ziemskiej:

* u wybrze??y po??o??onej na peryferiach Europy Skandynawii (autorem tej XVII wiecznej koncepcji jest Olof Rudbeck),
* w rejonie Spitsbergenu,
* na p????kuli po??udniowej (atlantyckie wyspy: WniebowstÄ?pienia i ?šw. Heleny mia??y byÄ? jej pozosta??o??ciami).

P????niej skupiono siÄ? ponownie na basenie Morza ?šr??dziemnego, gdzie najczÄ???ciej wskazywano na wyspÄ? Santoryn (Thira) na Morzu Egejskim. Potwierdzeniem istnienia Atlantydy na tym obszarze mia??y byÄ? wykopaliska prowadzone na Krecie, kt??re wykaza??y ??lady nieznanej dotÄ?d kultury (minojskiej).

Doszukiwano siÄ? ??lad??w zatopionego kontynentu w wyspach na Atlantyku: Maderze, Azorach i Wyspach Kanaryjskich. Na dw??ch pierwszych nie istnia??o jednak przed ich odkryciem przez Europejczyk??w w XIV w. ??adne osadnictwo, mieszka??cy Wysp Kanaryjskich – Guanczowie, odznaczajÄ?cy siÄ? rozwiniÄ?tÄ? kulturÄ? i technikÄ?, zostali jednak wytÄ?pieni wcze??niej przez Hiszpan??w.

Niepewne poszlaki wskazywa??y r??wnie?? na Karaiby, Morze P????nocne, Kaukaz i AmazoniÄ?. Istnieje te?? poglÄ?d, jakoby AtlantydÄ? by??a Antarktyda przed jej zlodowaceniem. Jego zwolennicy powo??ujÄ? siÄ? na mapÄ? Orontiusa Fineusa.

AtlantydÄ? identyfikuje siÄ? r??wnie?? z po??udniowohiszpa??skim antycznym miastem Tartessos.

Zwolennicy innych teorii zak??adali, ??e niedobitki Atlant??w (mieszka??c??w Atlantydy), ocala??ych po zatopieniu wyspy, rozproszy??y siÄ? po ??wiecie, dajÄ?c podwaliny pod wszystkie cywilizacje Ameryki, Azji i Europy.

Ka??dego roku powstajÄ? nowe koncepcje. W listopadzie 2004 roku ameryka??scy naukowcy stwierdzili, ??e odkryli pozosta??o??ci Atlantydy na dnie morskim miÄ?dzy Cyprem a SyriÄ?. PiÄ?Ä? miesiÄ?cy wcze??niej inni naukowcy wypatrzyli AtlantydÄ? na zdjÄ?ciach satelitarnych po??udniowej Hiszpanii. W obu przypadkach odkrywcy twierdzÄ?, ??e to co znale??li dok??adnie pasuje do opisu Platona.

Najbardziej racjonalnÄ? wydajÄ? siÄ? teoria, ??e mitycznÄ? AtlantydÄ? jest Kreta. Wed??ug zwolennik??w tej teorii zag??ada kultury minojskiej przypomina kataklizm opisany przez Platona. Podczas erupcji olbrzymiego wulkanu na Thirze powsta??a gigantyczna fala tsunami, kt??ra zniszczy??a portowe miasta Krety, dla kt??rej handel morski stanowi?? podstawÄ? gospodarki. Ponadto olbrzymie ilo??ci py??u wyrzucone podczas eksplozji w atmosferÄ? doprowadzi??y do zmian klimatycznych trwajÄ?cych oko??o 10 lat (??lady tych popio????w znaleziono, miÄ?dzy innymi, w lodowcach Grenlandii), kt??re sprowadzi??y nieurodzaj, co os??abi??o gospodarkÄ? minojskiej Krety. Os??abienie potÄ???nego sÄ?siada wykorzystali Myke??czycy z kontynentalnej Grecji, kt??rzy ostatecznie podbili wyspÄ? (czego ??ladem majÄ? byÄ? opisy wojen Grek??w z Atlantami).

Istnieje r??wnie?? koncepcja, ??e do powstania podania o Atlantydzie przyczynili siÄ? feniccy lub kartagi??scy ??eglarze, kt??rzy p??ywali za S??upy Heraklesa i dotarli do Wysp Kanaryjskich oraz Azor??w.

W XIX i XX w. problem Atlantydy frapowa?? szerokie krÄ?gi ludzi. Do 1920 ukaza??o siÄ? ponad 1200 artyku????w naukowych i utwor??w literackich na ten temat. Analizom poddawano r??wnie?? sam tekst Platona. Przedstawiciele nauk humanistycznych do??Ä? krytycznie podchodzili do opis??w staro??ytnego filozofa, uwa??ajÄ?c dzieje Atlantydy za utopijnÄ? historiÄ? wymy??lonÄ? przez Platona dla przedstawienia jego poglÄ?d??w politycznych i spo??ecznych.

Obecnie hipoteza Atlantydy, jako zatopionego kontynentu, w krÄ?gach naukowych przyjmowana jest sceptycznie. Jednak kwestia jej istnienia i jej ewentualnej lokalizacji w pewnym stopniu przyczyni??a siÄ? do rozwoju r????nych dziedzin: archeologii, etnografii, historii sztuki, geografii, geologii i klimatologii. Przyczyni??a siÄ? do poszerzenia wiedzy na temat m.in. kszta??towania siÄ? kontynent??w, charakteru dna morskiego, poznania trudno dostÄ?pnych obszar??w Ziemi oraz starych cywilizacji ameryka??skich.

TresÄ? pochodzi z Wipedi.

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Ten teren mo??e pomo??e nam w odkryciu czemu wiele ssak??w z megafauny europrjsko-lodowcowej wymar??o.
Geologia UW

ODPOWIEDZ